• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  Uvjerenja i potvrde

   Osnovni  sud u Bijeljini izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:

   uverenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
   uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan,
   uvjerenje da lice nije lišeno roditeljskog prava ,
   uverenje da nije vođen postupak lišenja poslovne sposobnosti,
   potvrda da je pokrenut, odnosno da nije pokrenut bračni spor.

  Za izdavanje ovih uvjerenja i potvrda potrebno je podnjeti molbu uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi.
  Obrazac molbe može se dobiti na fotokopirnici,  koja se nalazi u prizemlju(holu) zgrade  suda.
  Popunjene molbe za potvrde i uvjerenja uz dokaz o uplati takse predaju se na fotokopirnici, gdje se isti i podižu.


  Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka

  Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera

  Uvjerenje da nije kažnjavan pravosnažnim rješenjem
  Postoje dvije vrste zahtjeva, jedan za fizička, a drugi za pravna lica.
  Zahtjevi za izdavanje podataka iz prekršajne evidencije predaju se u pisarnici prekršajnog odjeljenja.

   

  Potvrda da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti
  Ovom potvrdom dokazujete, da protiv Vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti.Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde možete preuzeti na fotokopirnici,  koja se nalazi u prizemlju(holu) zgrade  suda.

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka
  Ovim uvjerenjem dokazujete, da protiv Vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a ni izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela za koja se predviđa novčana kazna ili zatvor. Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti na fotokopirnici,  koja se nalazi u prizemlju(holu) zgrade  suda.

  Potvrde za učešće na tenderu
  Za učešće na tenderu sud izdaje potvrdu  da podnosilac zahtjeva nije proglašen krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda  u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva ili ponude.
  Za dobijanje potvrde potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanja potvrde, koji možete dobiti na fotokopirnici,  koja se nalazi u prizemlju(holu) zgrade  suda.
  Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se taksa u iznosu od 5 KM, a za izdato uvjerenje plaća se taksa u iznosu od 10 KM.

  Sve potvrde se izdaju svakim radnim danom u periodu od 11,00 do 14,00 časova.
   

  • 1 - 1 / 1
  • 1