• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  NADLEŽNOST SUDA

  27.09.2010.

  Osnovni sud u Bijeljini mjesno je nadležan za teritoriju opština Bijeljina, Ugljevik i Lopare.

  Osnovni sud u Bijeljini stvarno je nadležan za suđenje:

  1. u krivičnim  predmetima


  a) da u prvom stepenu sudi
  • za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda,
  • za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost osnovnog suda,
  • za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na osnovni sud,
  • u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

  b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

  c) da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kada je to zakonom predviđeno,

  d) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude na osnovu sudske odluke,

  e) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.

   

  2. građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi
  a) u svim građanskim sporovima  i
  b) u vanparničnom postupku

  3. drugim predmetima
  a) da sprovodi izvršni postupak,

  b) da određuje mjere obezbjeđenja

  c) da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno,

  d) da obavlja zemljišnoknjižne poslove,

  e) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini

  f) da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši Okružni sud,

  g) da vrši druge poslove određene zakonom.

   

  Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske „broj 111/04, 109/05, 37/06, 17/08, 119/08, 58/09 i 13/10), Pravilnikom o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova („Službeni glasnik BIH „ broj 57/08, 70/09 i 13/10), i ostalim pozitivno-pravnim propisima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.


   

  2060 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1