• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  SUDSKA ODJELJENJA

  27.09.2010.

  Unutrašnja organizacija
  Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspodjela poslova na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

   zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,
   puna uposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika,
   efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljenjem poslova,
   lična odgovornost za obavljenje poslova,
   praćanje i proučavanje sudske prakse,
   primjena savremenih metoda rada i obezbjeđenje strankama da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po zakonu pripadaju,
   primjena principa javnosti u skladu sa zakonom
   ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika

  Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće org-anizacione jedinice:
  1. Organizaciona jedinica sudijskih poslova
  2. Odjeljenje sudske uprave
  3. Odjeljenje za računovodstvene, administrativno-tehničke i pomoćne poslove
  4. Odjeljenje zemljišnoknjižne kancelarije

  Poslove iz djelokruga rada organizacione jedinice sudijskih poslova obavljaju:

  a) krivično-maloljetničko odjeljenje
  b) prekršajno odjeljenje
  c) građansko odjeljenje (parnični i vanparnični referat),
  c) izvršno odjeljenje 

  Više informacija možete naći u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Bijeljini a koji se nalazi u "Akti suda"

   

  1758 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1