Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Bijeljini

mail print fav manja slovaveca slova

SUDSKA ODJELJENJA

27.09.2010.

Unutrašnja organizacija
Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspodjela poslova na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

 zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,
 puna uposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika,
 efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljenjem poslova,
 lična odgovornost za obavljenje poslova,
 praćanje i proučavanje sudske prakse,
 primjena savremenih metoda rada i obezbjeđenje strankama da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po zakonu pripadaju,
 primjena principa javnosti u skladu sa zakonom
 ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika

Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće org-anizacione jedinice:
1. Organizaciona jedinica sudijskih poslova
2. Odjeljenje sudske uprave
3. Odjeljenje za računovodstvene, administrativno-tehničke i pomoćne poslove
4. Odjeljenje zemljišnoknjižne kancelarije

Poslove iz djelokruga rada organizacione jedinice sudijskih poslova obavljaju:

a) krivično odjeljenje
b) prekršajno odjeljenje
c) građansko odjeljenje (parnični i vanparnični referat),
c) izvršno odjeljenje 

Više informacija možete naći u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Bijeljini a koji se nalazi u "Akti suda"

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh